Regulamin


REGULAMIN Serwisu Internetowego
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Organizatorów, za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.akademiaedukacyjna.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Organizatorów usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
§ 1 Definicje
  1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. EKOMED - oznacza Jolantę Łapińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKOMED Jolanta Łapińska z siedzibą w Mysiadle (05-500), ul. Polna 17 P, NIP: 951-108-57-23, REGON: 140965944, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: zgloszenia@akademiaedukacyjna.pl, będącą jednocześnie współwłaścicielem Serwisu Internetowego.
  3. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Serwisie Internetowym.
  4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Organizatorów, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
  7. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Serwisie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
  8. PERRO - oznacza Agnieszkę Potocką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PERRO Agnieszka Potocka z siedzibą w Warszawie (01-756), ul. Przasnyska 12A lok. 17, NIP: 527-109-89-53, REGON: 141000551, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: zgloszenia@akademiaedukacyjna.pl, prowadzącą również Perro - Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod nr ewidencyjnym: 2.14/00324/2010, będącą jednocześnie współwłaścicielem Serwisu Internetowego.
  9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
  12. Organizatorzy - oznacza PERRO i EKOMED.
  13. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Organizatorzy prowadzą Serwis Internetowy, działające w domenie www.akademiaedukacyjna.pl.
  14. Szkolenie - cykl zajęć dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej lub praktycznej, będący przedmiotem Umowy sprzedaży.
  15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a PERRO albo Klientem a EKOMED.
§ 2 Postanowienia ogólne
  1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Organizatorów, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  2. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Organizatorów za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
§ 3 Korzystanie ze Serwisu Internetowego
  1. Korzystanie ze Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
  2. Korzystanie ze Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  3. Organizatorzy dołożą starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
  4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
  5. Klient, korzystając ze Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego.
  6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Organizatorów, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatorów.
  7. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Organizatorów.
  8. Organizatorzy oświadczają, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Organizatorzy nigdy nie zwracają się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
§ 4 Rejestracja
  1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.
  2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Serwisie Internetowym.
  3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Organizatorów na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Organizatorów poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
  4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
  b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
  d) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Organizatorów, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;
  e) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
  b) upoważnieniem PERRO do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez PERRO na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
  6. W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, PERRO wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych PERRO lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
  a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
  b) Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
  c) powierzenie PERRO danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
  7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatorów lub reklamodawców współpracujących ze Organizatorami na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
  8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Organizatorów. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
  9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatorów, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
  10. Organizatorzy tworzą i wdrażają zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Organizatorów powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień
  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Organizatorów.
  2. Klient zapisuje się, wybierając Szkolenie, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "ZAPISZ SIĘ" pod danym Szkoleniem znajdującym się na Stronie Internetowej Serwisu. Klient po wskazaniu w zgłoszeniu formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zgłoszenia do wskazanego w nim Organizatora. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zgłoszenia.
  3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta danemu Organizatorowi oferty zawarcia Umowy sprzedaży.
  4. Po złożeniu zamówienia, Organizator przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji zamówienia.
  5. Na podstawie złożonego zamówienia, Organizator dokonuje weryfikacji dostępności terminów zamówionych przez Klienta Szkoleń.
  6. W przypadku braku dostępnych terminów zamówionych Szkoleń albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Organizator poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
  7. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Organizator może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zamówienia);
  b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w wybranym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Organizatora z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
  c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa.
  8. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Szkoleń, Klient otrzymuje od Organizatora, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego oferty Klienta, z zastrzeżeniem §5 ust. 12 poniżej. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
  9. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danym Szkoleniu stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich.
  10. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Szkolenia zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
  11. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „ZGŁOSZENIU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.
  12. Klient może dokonać płatności za Szkolenie w następujący sposób:
  a) przelewem na konto danego Organizatora;
  b) osobiście, w biurze danego Organizatora, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym albo pocztą elektroniczną.
  13. Organizator dostarcza, zgodnie z wolą Klienta, fakturę VAT obejmującą zamówione Szkolenia.
  14. W przypadku szkoleń z udziałem zwierzęcia Klienta, warunkiem uczestnictwa zwierzęcia w szkoleniu jest jego dobry stan zdrowia i aktualne szczepienia udokumentowane w książeczce zdrowia zwierzęcia. Klient nie może pozostawiać zwierzęcia bez osobistej opieki podczas szkolenia.
§ 6 Reklamacje i gwarancje
  1. Klient może zgłosić Organizatorowi, którego Szkolenie wybrał reklamację Szkolenia w przypadku stwierdzenia niezgodności z umową. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi Klientowi.
  2. Klient może zgłosić wybranemu Organizatorowi reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatorów. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny wybranego przez Klienta Organizatora. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Wybrany przez Klienta Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
§ 7 Zmiana, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy sprzedaży
  1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do danego Organizatora przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczony jest przez Organizatorów na Stronie Internetowej Serwisu.
  2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem 14 dni.
  3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.
§ 8 Zwrot należności
  1. Dany Organizator dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:
  a) odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §7 Regulaminu;
  b) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §6 Regulaminu.
  2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz danego Organizatora:
  a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Organizator dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
  b) w przypadku zapłaty „osobiście”, Organizator dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w §8 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Organizatora wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Organizator wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.
§ 9 Usługi nieodpłatne
  1. Organizatorzy świadczą na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Prowadzenie Konta Klienta;
  b) Newsletter;
  2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 oraz §5 Regulaminu.
  5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Organizatorów, na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczanych przez Organizatorów na Stronie Internetowej Serwisu oraz informacji handlowych. Newsletter przesyłany jest przez Organizatorów do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
  6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Organizatorom, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Organizatorów, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
  7. Organizatorzy są uprawnieni do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Organizatorów lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Organizatorzy zawiadamiają Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
  8. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, Klient powinien poinformować o takim żądaniu Organizatorów pocztą elektroniczną.
§ 10 Odpowiedzialność
  1. Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
  2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Organizatorzy ponoszą jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
  3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Organizatorzy odpowiadają jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Organizatorów lub przyczyn, za które Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność.
  4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
  5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Organizatorów jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 11 Dane osobowe i pliki „Cookies”
  1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Organizatorom dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Organizatorów usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest PERRO.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą przez PERRO wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
  3. Zbiór danych osobowych przekazanych PERRO zgłaszany jest przez Organizatorów Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  4. Dane osobowe przekazane PERRO podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
  5. Każdy kto przekaże PERRO swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
  6. W ramach prowadzenia Konta Klienta, PERRO zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. PERRO może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec PERRO lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  7. PERRO chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
  8. PERRO nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
  9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ujawniania współpracującym z Organizatorami firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu i nie zawierają danych osobowych Klientów.
  10. Organizatorzy stosuja mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Organizatorów na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
  11. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
  12. Organizatorzy stosują mechanizm plików "cookies" w celu:
  a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
  b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  c) statystycznym.
  13. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Organizatorzy wskazują, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.
§ 12 Rozwiązanie umowy
(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)
  1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Strony przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Organizatorom żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Organizatorom z oświadczeniem woli Klienta.
  3. Organizatorzy, wypowiadają umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
§ 13 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
  3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatorów na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Organizatorów poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
  4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatorów w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §12.
  5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Organizatorów do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
  6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.01.2015.