Międzynarodowa Konferencja. Programy i Interwencje z Udziałem Psów. Współczesny Paradygmat Edukacji i Terapii z Udziałem Zwierząt

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Programy i Interwencje z Udziałem Psów.
Współczesny Paradygmat Edukacji i Terapii z  Udziałem Zwierząt

Termin: 20 maja 2017, godz 9-18
Miejsce: Warszawa, Kawęczyńska 36, Wyższa Szkoła Menedżerska, sala F405
Wystąpienia w języku polskim i angielskim (tłum. symultaniczne)
Referaty anglojęzyczne będą tłumaczone symultanicznie na polski
Referaty polskojęzyczne będą tłumaczone symultanicznie na angielski


Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa z udziałem prelegentów z wielu krajów (UK, Szwajcaria, Holandia)  skierowana do dogoterapeutów, kynoterapeutów, felinoterapeutów, hipoterapeutów, terapeutów różnych specjalności oraz nauczycieli, a także behawiorystów, szkoleniowców i zoopsychologów. Referaty anglojęzyczne będa tłumaczone symultanicznie na polski.

Wydajemy polsko-angielskie zaświadczenia dla uczestników konferencji.

Program Konferencji.

8.45 - 9.30 - Rejestracja uczestników, wydanie sprzętu do tłumaczenia symultanicznego

Sesja I (9.30 – 11.55)

9.30-10.45
prof. dr Theo Verheggen (Holandia)
Temat: Perspektywy Animal Assisted Interventions. Najnowsze osiągnięcia badawcze i profesjonalizacja działań na terenie Holandii.
Going Pro with AAI. Latest Achievements in Robust Research & Professionalizing the Business in the Netherlands
Theo Vergeggen - autor publikacji z zakresu antrozoologii i Animal-Assisted Interventions
Afiliacje: Wydział Psychologii Open University The Netherlands.
Krótki opis wystąpienia:
1. Najnowsze wyniki badań grupy badawczej, w tym współpracy międzynarodowej w kontekscie globalnej perspektywy AAI
2. Tworzenie kryteriów jakościowych w obszarze AAI. Adaptacja broszury ISAAT do sytuacji w Holandii, współpraca ze specjalistami. Rozwiązania holenderskie jako sytuacja poglądowa dla innych krajów: czy można to powielać? - czy można to zrobić lepiej?
3. Horyzonty rozwoju jakości i profesjonalizacji (w skali UE?): Akredacja edukacji AAI , akredytacja praktyk, a standardy SEN?

10.45 -11.55
prof. dr Joanne Williams (UK)
Temat:
Zapobieganie okrucieństwu dzieci wobec zwierząt oraz promowanie dobrostanu zwierząt w programach szkolnych
Preventing children's cruelty to animals and promoting animal welfare though school-based interventions
Joanne Williams - Psycholog rozwojowy, prowadzi badania dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego i interakcji dzieci ze zwierzętami. Współprowadząca projekty dotyczące edukacji prozwierzęcej dla dzieci i młodzierzy w Scotich SPCA "Prevention Through Education".
Afiliacje: The University of Edinburgh, dyrektor programowy MSc Psychology of Mental Health, koordynator Children, Adolescents and Animals Research (CAAR), the Edinburgh Child and Adolescent Research Network (ECAP)
Krótki opis wystąpienia:
Dzieci odgrywają aktywną rolę w opiece nad zwierzętami (Muldoon, Williams & Lawrence, 2014), a okrucieństwo wobec zwierząt może rozpocząć się w wieku 6 lat (Hawkins, Hawkins & Williams – w toku). Z tych powodów ważny jest wpływ we wczesnym okresie rozwojowym mając na celu lepsze zrozumienie dzieci spraw dotyczacych dobrostanu zwierząt, promowanie zachowań wspłóczujacych i zmniejszanie okrucieństwa wobec zwierząt.
1. Programy edukacyjne dla dzieci dotyczace dobrostanu zwierząt
2. Wyniki badań dotyczące edukacji
3 Wnioski i konsekwencje praktyczne
Prezentacja będzie stanowić syntezę wielu brytyjskich badań działań edukacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat. Pierwsze badanie, finansowane przez UK Government Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra), przetestował skuteczność serii trzech interaktywnych warsztatów szkolnych opartych na nauczaniu dzieci na temat potrzeb w zakresie dobrostanu i interpretowaniu jego poziomu na podstawie informacji z nagrań wideo. Uczestnicy odnosili się do pytań o to, kto ma obowiązek troski o dobro zwierząt. Drugie badanie, finansowane przez Scottish SPCA, oceniano skuteczność "Zapobieganie poprzez edukację" program, który osiąga 300.000 dzieci w całej Szkocji rocznie. Program zakładał możliwość wyboru czterech warsztatów i ogólnej znajomości potrzeb związanych z dobrostanem zwierząt , a także rozumienia przez dzieci zdolności do odczuwania zwierząt. Omówione będą wyniki i postępy metodologicznych w stosowanych narzędziach pomiarowych w ramach niniejszego programu badań.

11.55 - 12.15 - przerwa kawowa

Sesja II (12.15 – 14.00)

12.15 - 13.30
dr Karin Hediger (Szwajcaria)
Temat: Interwencje z Udziałem Zwierząt w psychoterapii: efekty i mechanizmy
Animal-Assisted Psychotherapy: effects and mechanisms
Karin Hediger - psycholog, dr pedagogiki specjalnej, prowadzi programy terapeutyczne z udziałem zwierząt.
Afiliacje: Swiss Tropical and Public Health Institute, Bazylea, Departement of Psychology, Universtity of Basel, Szwajcaria, sekretarz ISAAT International Society for Animal Assisted Therapy.
Krótki opis wystąpienia:
Zwierzęta, w ciągu ostatnich kilku lat, są coraz częściej angażowane w psychoterapii. Szeroki zakres opublikowanej literatury dotyczy psychoterapii z udziałem zwierząt. Podczas prezentacji omówione zostaną mechanizmy oraz wyniki badań związane z wpływem zwierząt na efekty psychoterapii. Dokładniej, zostaną omówione mechanizmy i efekty ze szczególnym uwzględnieniem osób z PTSD - z jednej strony oraz osób z urazami mózgu - z drugiej strony. Przykłady dotyczą programu relizowanego w klinice rehabilitacyjnej w Szwajcarii.

13.30-14.00
Agnieszka Potocka (Polska)
Temat: Czy działania altruistyczne mogą wpływać na efektywnośc dogoterapii? Współpraca i troska jako model Interwencji z Udziałem Psów.
Agnieszka Potocka - oligofrenopedagor, dogoterapeutka AAI, autorka publikacji w zakresie Interwencji z Udziałem Zwierząt oraz relacji ludzi z innymi zwierzętami.
Afiliacje: doktorantka na Uniwersytetecie Warszawskim, Perro - Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego.
Krótki opis wystąpienia:
Alrtuizm w kontekście relacji interpersonalnych i społecznych
Kiedy dogoterapia jest grą o sumie zerowej i jakie są alternatywy?
Koszty i zyski zachowań altruistycznych w dogoterapii
Troska i sprawowanie opieki - motywy i pożytki dla pacjentów AAI
Praktyczne modele oparte na orientacji współpracy w terapii z udziałem psów

14.00- 14.40 - przerwa na obiad, wydanie i zwrot sprzętu do tłumaczenia

Sesja III
(14.40 – 16.10)

14.40 - 15.10
Wiktor Bogusław Boruta (Polska)
Temat: Zasady wprowadzania terapii animalistycznych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
Krótki opis wystąpienia:
Praca na podstawie badań własnych przeprowadzonych m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim i Ośrodku Jeździeckim „Zielony Raj" w Siedlcach.
W prezentacji zostaną podjęte następujące zagadnienia:
- Czym jest niepełnosprawność intelektualna
- Potrzeby dzieci i młodzieży niep.int. w procesie edukacyjnym i społecznym
- Zasady funkcjonowania SOSW w systemie edukacyjnym w Polsce
- Przepisy i uwarunkowania prawne dotyczące prowadzenia terapii animalistycznych w specjalnych placówkach pedagogicznych
- Bezpieczeństwo i higiena prowadzenia terapii animalistycznych
- Korzyści płynące z wprowadzenia zooterapii do SOSW
- Korzyści terapeutyczno-pedagogiczne
- Korzyści marketingowe
- Bilans kosztów związany z wprowadzeniem zooterapii do SOSW

15.10 – 15.40
Edyta Musialik (Polska)
Temat: „DOGadajmy się" - dogoterapia jako forma wspierania rozwoju umiejętności komunikacyjnych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z trudnościami w porozumiewaniu się.
Edyta Musialik - oligofrenopedagog, dogoterapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej
Krótki opis wystąpienia:
Rodzaje trudności w porozumiewaniu się u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz Zespołem Aspergera.
Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji (metody AAC).
Pies jako motywator dziecka w celu nawiązania kontaktu i nauki podstawowych zasad porozumiewania się.
„DOGadajmy się" - zajęcia dogoterapeutyczne z wykorzystaniem metod AAC w Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku.

15.40 – 16.10
Michał Nochowicz, Joanna Grochowska (Polska)
Temat: Udział psa w terapii logopedycznej
Michał Nochowicz - logopeda dyplomowany, spec. kynoterapii; Joanna Grochowska - logopeda dyplomowany, spec. kynoterapii
Krótki opis wystąpienia:
Atutem kyno/dogoterapii jest możliwość adaptowania jej mechanizmów na potrzeby różnych działań terapeutycznych, w tym logopedii.
W przypadku regularnej pracy terapeutycznej nawet w okresie 6 mies. możemy obserwować pozytywne aspekty terapii. Takie pilotażowe badania przeprowadziłem w moim gabinecie we współpracy z Joanną Grochowską pod kierunkiem dr hab. prof. UKW Doroty Podgórskiej-Jachnik. Benek aktywnie wspierał terapię dzieci z seplenieniem, dyslalią wieloraką, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem i mutyzmem wybiórczym.

16.10 – 16.30 przerwa kawowa

Sesja IV (16.30 – 18.00)

16.30 – 17.30
Panel tematyczny, dyskusja
Dobrostan i etyka w Programach i Interwencjach z Udziałem Psów
prowadzący: Wiktor Boruta, Agnieszka Potocka
- Dobrostan psów pracujących w dogoterapii AAI.
- Jaki dobrostan i jak go mierzyć?
- Jakich odwołań etycznych potrzebujemy do pracy w dogoterapii AAI - etyka obowiązku, troski czy etyka wartości?
- Etyka terapeuty w zooterapii
- Kodeks dogoterapeuty AAI - główne zagadnienia
- Dyskusja
17.30 - 18.00
Zakończenie, rozdanie zaświadczeń, zwrot sprzętu do tłumaczenia


Kolejność wystąpien może ulec zmianie

Cena:
zgłoszenia indywidualne:

350 zł - zapisy i wpłaty do 3 marca
390 zł - zapisy i wpłaty po 3 marca do 5 kwietnia 2017 - przedłużone do 30 kwietnia
490zł - zapisy i wpłaty po 30 kwietnia 2017
zgłoszenia grupowe, promocja 3+1 gratis:
1050 zł - 4 osoby, zapisy i wpłaty do 15 lutego 2017
1170 zł - 4 osoby, zapisy i wpłaty po 15 lutedo do 5 kwietnia 2017 - - przedłużone do 30 kwietnia
1470 zł - 4 osoby, zapisy i wpłaty po 30 kwietnia 2017
Cena nie obejmuje noclegu, dojazdu i wyżywienia.

Wpłaty proszę dokonywać na konto:
Perro Agnieszka Potocka
Przasnyska 12a/17, 01-756 Warszawa
nr konta: 80 1140 2004 0000 3202 4713 5134-----------------------------

Wystąpienia 20-60 min.
W przypadku nieobecności któregokolwiek prelegenta (choroba, poroblemy z dojazdem) przeprowadzona będzie sesja pytań i dyskusja dotycząca pozostałych tematów. Moga nastąpić drobne zmiany w referatach.

Organizatorem konferencji jest:
Perro - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
ul. Popiełuszki 5
01-756 Warszawa
statut placówki zobacz ->

Wpłaty proszę dokonywać na konto:
Perro Agnieszka Potocka
Przasnyska 12a/17, 01-756 Warszawa
tel: 601 925 574
nr konta: 80 1140 2004 0000 3202 4713 5134


Perro jest członkiem:

ISAATIAHAIO   

Prowadzący placówkę należy do:
ISAZ